Kuntavaalit 2021

Turussa on paljon petrattavaa!

Olen mukana politiikassa puolustaakseni sivistystä, hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Tässä muutamia nostoja siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa Turun kuntapolitiikassa.

SIVISTYS

Turvalliset ja terveelliset koulutilat

Yksikin sisäilmaongelmista kärsivä koulu- tai päiväkotikiinteistö on liikaa. Lapsemme viettävät näissä tiloissa päivittäin tuntikausia aikaa ja oleilu homeisessa kiinteistössä voi aiheuttaa pysyviä haittoja. Siksi koulujen- ja päiväkotien korjausinvestointeja tulee nopeuttaa merkittävästi. Kyseessä on arvovalinta. Suuretkin koulutuspanostukset valuvat hukkaan, mikäli tilat eivät ole turvallisia ja terveellisiä.

Kiusaamiselle nollatoleranssi

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvu- ja oppimisympäristöön ilman kiusaamisen ja väkivallan uhkaa. Kouluissa on oltava riittävät resurssit kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Poliisin, nuorisotyön, sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä koulun tulee tehdä tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten hyväksi.

Nuorille kesätyöpaikkoja

On tärkeää, että nuoret saavat jo varhain positiivisia kokemuksia työnhausta ja työelämästä. Kesätöiden saamiseksi ei riitä enää naapuriputiikkiin marssiminen ja moni nuori jääkin kovasta yrittämisestä huolimatta ilman kesätyöpaikkaa. Varsinkin vaikeina taloudellisina aikoina ja esimerkiksi koronapandemian aikaan tarjolla on ollut huomattavasti aiempaa vähemmän kesätyöpaikkoja. Siksi Turun kaupungin tulee lisätä tarjoamiensa kesätyöpaikkojen ja kesätyöseteleiden määrää. Koulun ja nuorisotyön tulee myös tukea nuoria kesätöiden hakemisessa.

Kaksikielinen Turku

Turku on kaksikielinen kaupunki, jossa on mahdollista opiskella ruotsiksi koko koulupolku korkeakoulutukseen asti. Ruotsinkielen asemaa kaupungissa tulee vahvistaa ja tarjota yhä useammalle suomenkieliselle turkulaiselle mahdollisuuksia kehittää myös toisen kotimaisen kielen taitoaan esimerkiksi kielikylpytoiminnalla. Turussa on tarve lisätä lukiokoulutuksen paikkoja ja yhtenä vaihtoehtona tulisi selvittää uudenlaisen, tiivistä korkeakouluyhteistyötä tekevän kaksikielisen skandinaavisen lukion perustaminen Turkuun.

Kirjastot tiedon ja kulttuurin keskuksina

Kirjastoista ei enää lainata vain kirjoja, vaan ne ovat yhä enemmän yhteisöjen kohtauspaikkoja ja elinikäisen oppimisen keskuksia. Kirjastojen tulee jatkossakin olla maksuttomia ja Turussa on säilytettävä kattava lähikirjastoverkko. Kirjastoissa voidaan lisätä automaatiota ja sen avulla perinteisten kirjastopalveluiden aukioloaikoja. Lisäksi kirjastoihin tulee saada lisää erilaisia työskentelytiloja ja paikkoja pienten yleisötapahtumien järjestämiseen.

HYVINVOINTI

Turvallinen ja toimiva arki lapsiperheille

Hyvinvointiyhteiskunnassa huolehditaan perheiden hyvinvoinnista riittävällä tuella ja avulla. Suomalaisen neuvolajärjestelmän laadusta tulee huolehtia ja järjestelmää voisi laajentaa tukemaan perheitä koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Samalla lapsiperheille suunnattua kotipalvelua tulisi lisätä. Lähipäiväkoti ja -koulu ovat sujuvan arjen kulmakiviä. Perheille tulee taata päiväkotipaikka läheltä kotia tai järkevien kulkuyhteyksien päästä.

Mielenterveyspalvelut kuntoon

Samalla kun mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut, on lisääntynyt myös uutisointi pitkistä hoitojonoista ja avunsaannin ongelmista. Tarpeen tullen mielen hoitoon täytyy päästä nopeasti. Ennaltaehkäisy ei enää riitä, vaan nyt tarvitaan myös korjaavia palveluita. Yksi keino parantaa tilannetta olisi laajentaa psykiatristen sairaanhoitajien palveluita kouluista myös varhaiskasvatukseen ja ikäihmisten palveluihin. Lisäksi Turkuun pitäisi perustaa walk in -tyylinen mielenterveyspalveluiden vastaanotto, johon pääsee ilman ajanvarausta.

Hyvinvointi- ja terveyseroja tasattava

Terveysongelmat, pienituloisuus, matala koulutus ja monenlainen koettu huono-osaisuus keskittyvät kaikki voimakkaasti samoille alueille. Turku on siis alueellisesti eriarvoinen ja segregoitunut kaupunki. Alueellinen eriytyminen ei ole kenenkään etu. Sen vuoksi kaikessa päätöksenteossa tulee pyrkiä tasaamaan alueellisia hyvinvointi- ja terveyseroja ja tukemaan niitä alueita, joihin huono-osaisuus on painottunut. Koulujen ja terveyskeskusten riittävä resursointi, julkisen liikenteen ja palveluiden kohdentaminen sekä monipuolinen asuntorakentaminen ja lähiöiden kehittäminen ovat kaikki keinoja, joilla voidaan tukea alueiden kehittymistä haluttuun suuntaan.

Pidetään huolta ikäihmisistä

Ikääntyessä oma toimintakyky voi heiketä ja sujuvaan arkeen tarvita toisten apua. Ikäihmisten palveluiden laadusta ja kotihoidon resursseista huolehtiminen on meidän kiitoksemme vanhempien ikäluokkien tekemää työtä kohtaan. Avun ja tuen piiriin on päästävä aina, kun sille on tarve. Ikäihmisille tarkoitettuja asuintaloja tulee olla riittävästi ja niiden tulee sijaita palveluiden läheisyydessä. Lasten ja nuorten lisäksi myös ikäihmisillä on oikeus harrastaa ja elää aktiivista elämää.

Turku liikkumaan

Liikunnan tukeminen on mitä parhainta hyvinvoinnin edistämistä. Turun liikuntapaikkaverkosto tulee kokemaan tulevaisuudessa suuria mullistuksia, kun monet nykyisistä liikuntapaikoista alkavat olemaan käyttöikänsä päässä. Kun päätöksiä uusista liikuntapaikoista tehdään, tulee varmistaa että liikuntapaikat ovat hyvin saavutettavissa ja palvelevat mahdollisimman suurta osaa turkulaisista. Isojen liikuntakeskusten lisäksi Turussa tulee panostaa lähiliikunta- ja ulkoilupaikkoihin, kuten lenkkipolkuihin, luontopolkuihin ja vapaasti käytössä oleviin ulkokenttiin. Lisäksi uusia koulurakennuksia rakennettaessa niihin kannattaisi rakentaa myös pieniä kuntosaleja asukkaiden käyttöön.

KESTÄVÄ KEHITYS

Panostetaan joukkoliikenteeseen

Turun kokoisessa kaupungissa joukkoliikenne on suurelle osalle varteenotettava kulkumuoto, jota lisäämällä voidaan vähintää yksityisautoilun ilmastokuormaa ja kehittää kasvavaa kaupunkia ilman ruuhkia. Joukkoliikenteen sujuvuutta tulee parantaa ja määrätietoisesti sähköistää bussiliikennettä, jotta myös joukkoliikenteen päästöjä saadaan vähennettyä. Kannatan raitiotien rakentamista Turkuun. Kyseessä on suuri kaupunkikehityshanke, jonka hyödyt kattavat kustannukset moninkertaisesti. Meillä pitää olla rohkeutta tehdä isojakin, kaupunkia hyödyttäviä investointeja, sillä vain kehittymällä ja katsomalla eteenpäin voimme menestyä.

Lisää sähköautojen latauspisteitä

Isojen kaupunkien tulee tehdä oma osansa liikenteen sähköistämiseksi. Osittain tai kokonaan sähköllä kulkevat autot ovat nykyisellään järkevä ratkaisu lyhyillä tai keskipitkillä matkoilla, kuten kaupunkien sisäisessä liikenteessä. Kattava latauspisteverkosto tukee sähköautoon siirtymistä. Siksi kaupungin palvelupisteiden läheisyyteen tulee rakentaa sähköautojen latauspisteitä. Kaupungin omassa käytössä olevien autojen tulee mahdollisuuksien mukaan olla sähkökäyttöisiä.

Järkeviä ruokaratkaisuja

Kaikessa julkisessa toiminnassa tulee minimoida ruokahävikin määrä. Ylijäämäruoan ylosmyyntiä julkisissa toimipisteissä tulee lisätä. Myös kasvisruoan määrää lisäämällä voidaan laskea ruoantuotannon ympäristökuormaa.

Huolehditaan Turun metsistä ja luonnosta

Turku on iso kaupunki ja tiivisti asutettujen alueiden lisäksi kaupungilla on myös paljon metsää. Oikeanlaisella metsänhoidolla metsät voivat sitoa entistä vahvemmin hiiltä ilmakehästä sekä suojata asutusta ja luontoa ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Meillä on paljon hienoja luonto- ja virkistysalueita, joista tulee huolehtia. Kasvavan kaupungin vastapainoksi tulee kaavoittaa myös uusia puistoalueita ja huolehtia lähiluonnosta. Kaupungin ulkoilureitistöjä tulee laajentaa.

Turusta Suomen ympäristöpääkaupunki

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet tulee viedä käytäntöön ja tehdä Turusta Suomen ympäristöpääkaupunki huomioimalla ympäristö kaikessa päätöksenteossa. Meidän tulee ottaa johtajuus Saaristomeren tilan parantamiseksi ja käynnistää työ uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseksi.

RAKKAUDESTA KAUPUNKIIN

Edellä mainittujen nostojen lisäksi ajatuksiani Turun kehittämiseksi voi lukea Rakkaudesta kaupunkiin -pamfletista. Kirjoitimme kahden muun turkulaisen kuntavaaliehdokkaan, Mari-Elina Koivusalon ja Miika Tiaisen, kanssa meidän vaihtoehtomme Turun tulevaisuudelle.