Politiikan A–Ö

Avioliitto

Kannatan tasa-arvoista avioliittoa, jossa hetero- ja homopareilla on yhtäläiset oikeudet. Allekirjoitin myös kansalaisaloitteen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Seuraava askel olisi saada Suomeen äitiyslaki, joka mahdollistaisi naispareille hedelmöityshoidoilla alkunsa saaneen lapsen tunnustamisen jo ennen lapsen syntymää, ilman perheen sisäistä adoptiota.


Byrokratia

Hallintomalli, jonka tarkoituksena on tuottaa rationaalista toimintaa. Nyky-yhteiskunnassamme byrokraattisuus ja sääntely ovat kuitenkin paikoin sivuuttaneet arkijärjen. Järjestelmästämme on tullut sekä käyttäjälle että järjestäjälle vaikeaselkoinen. Kaikki byrokratia ei ole turhaa, mutta osa on. Järjestelmiämme tulee selkeyttää, sillä hallinnon pyörittäminen ei saa koskaan nousta lopputulosta merkittävämpään rooliin.


Cleantech

Uskon, että cleantech eli puhdas teknologia voi olla Suomen seuraava suuri menestystekijä. Suomessa tulisi panostaa erityisesti kiertotalouteen minimoimalla jätteiden määrä niin tuotteissa, palveluissa kuin ruoassakin, pidentämällä erilaisten hyödykkeiden elinkaarta ja panostamalla uusiutuvaan energiaan. Ympäristöystävällisiä liikenneratkaisuja täytyy varsinkin alkuvaiheessa tukea, jotta niitä otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti.


Demokratia

Uskon demokratian eli kansanvallan olevan paras mahdollinen valtiojärjestys. Kansalaisten luottamus poliittiseen järjestelmäämme on kuitenkin heikentynyt ja sitä tulee vahvistaa selkeyttämällä päätöksentekojärjestelmiämme ja luomalla uusia vaikuttamistapoja. Katso myös kohta P – Pormestarimalli.


EU

Maailmanhistorian menestyksekkäin rauhanprojekti, joka lopetti Euroopan sisäiset sodat. Kannatan unionin yhtenäistymiskehitystä, kunhan EU:n kansalaisten vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa turvataan. EU:ssa on nykyisellään paljon ongelmia, mutta Suomen kannattaa mieluummin olla tekemässä unionista parempaa, kuin jättäytyä sen ulkopuolelle.


Feminismi

Olen feministi ja kannatan feminismiä, sillä sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole vielä toteutunut.


Globalisaatio

Maailmanlaajuinen verkottuminen eli globalisaatio on teknologian kehittymisen tulos, jolla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Suomi on tähän asti ollut globalisaation hyötyjä, sillä ilmiö on lisännyt Suomesta lähtevää vientiä ja sitä kautta tuonut lisää työpaikkoja. Kansainvälisesti demokratia ja ihmisoikeudet ovat parantuneet monissa maissa globalisaation myötä. Toisaalta viime vuosikymmeninä tapahtunut tuotannon siirtyminen Suomesta muualle, siirtolaisuuden lisääntyminen sekä vallan siirtyminen ylikansallisille organisaatioille ja suuryrityksille ovat globalisaation kääntöpuolia. Muun muassa verotukseen, kaupankäyntiin sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia, joilla varmistetaan kaikkien toimivan samoilla pelisäännöillä. Globalisaatiota ei voi estää, mutta lainsäädännöllä siitä voidaan tehdä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää.


Hlbtqi

Seksuaalisuus ja sukupuoli eivät ole ihmistä määritteleviä tekijöitä. Yhteiskuntamme heteronormatiivisuus on tunnistettava ja siitä on päästävä eroon. Kolmannen sukupuolen tunnustamisen lisäksi tulisi olla mahdollista olla kokonaan määrittelemättä omaa sukupuoltaan virallisissa asiakirjoissa.


Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on kenties aikamme suurin uhka. Ilmaston lämpeneminen tuhoaa biodiversiteettimme, aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä ja johtaa ilmastopakolaisuuteen. Syksyllä 2015 solmittu Pariisin ilmastosopimus on merkittävä askel kohti maapallomme pelastamista. Pelkkä sopimuksen aikaansaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan nyt sovitut asiat on saatettava toteen. Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen, päästövähennyksistä on pidettävä kiinni ja fossiiliset polttoaineet on korvattava biopohjaisilla tai päästöttömillä polttoaineilla.


Julkinen liikenne

Julkista liikennettä tulee aktiivisesti kehittää niin paikallistasolla kuin valtakunnallisestikin. Tavoitteena tulee olla käyttäjille mahdollisimman edullinen ja päästötön joukkoliikenne. Julkisen liikenteen panostukset tulee ensisijaisesti kohdistaa sinne, missä käyttöpotentiaali on suurin eli kaupunkikeskittymiin ja niiden välille. Kilpailurajoitukset eivät saa johtaa siihen, että kannattavien vuorojen käyttäjät kustantavat myös kannattamattomat yhteysvälit lippuhintojen ja vuorovälien kautta. Tunnin juna -hanke Turun ja Helsingin välillä tulee toteuttaa mahdollisimman pian.


Kestävä kehitys

Suomesta on rakennettava sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa pidetään ihmisten ja talouden lisäksi huolta myös ympäristöstä. Elinympäristömme tulee valjastaa käyttöömme vain kestävällä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttävällä tavalla. Elinkeinorakenteemme muutoksiin tulee hakea ratkaisuja puhtaasta teknologiasta, mutta ei ainoastaan työllisyyden vaan myös ympäristömme vuoksi.


Listavaali

Kannatan puoliavoimen listavaalijärjestelmän kokeilemista Suomessa maakunta- ja europarlamenttivaaleissa. Suomessa on tällä hetkellä muissa kuin presidentinvaaleissa käytössä avoin listavaali. Jokainen puolue asettaa oman listan ja he päättävät itse listalle pääsevistä ehdokkaista, mutta vain äänimäärä vaikuttaa läpimenemiseen. Suljetussa listavaalissa taas puolueet asettavat listan, päättävät ehdokkaiden järjestyksen listalla ja läpimenijät määritellään listan saaman äänimäärän mukaan, siinä järjestyksessä kuin he ovat listalla. Puoliavoin listavaali toimii muuten kuten suljettu listavaali, paitsi sillä poikkeuksella, että hyvällä äänimäärällä ehdokas voi mennä vaaleissa läpi huolimatta siitä, mikä hänen sijoituksensa listalla on. Puoliavoin listavaali voisi toimia Suomessa maakunta- ja europarlamenttivaaleissa, joissa valitaan edustajia erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativiin tehtäviin. Puoliavoimen listavaalin käyttöönotto edellyttää, että ehdokkaat valitaan listalle avoimesti ja listan järjestys määritellään puolueen jäsenten toimesta vaalilla. Kirjoitukseni aiheesta löytyy täältä.


Maahanmuutto

Suomen on harjoitettava vastuullista ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa. Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa on edelleen hyvin vähän maahanmuuttajia ja tulevaisuudessa varsinkin työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan. Suomen on kannettava oma vastuunsa myös kriisimaista pakenevien ihmisten virrasta. Pakolaiset jättävät kotimaansa vainon, turvattomuuden ja väkivallan uhan takia, joten on vain inhimillistä, että Suomi ottaa vastaan näitä tulijoita. Resurssit tulee kuitenkin kohdentaa ensisijaisesti kaikkein turvattomimmassa asemassa oleviin. Valmiutta esimerkiksi kiintiöpakolaisten määrän huomattavaan nostamiseen tulee tarkastella, jotta naisia, lapsia ja vanhuksia saadaan enenevissä määrin siirrettyä vakaisiin oloihin. Nykyisessä kriisitilanteessa ihmiset joutuvat omatoimisesti lähtemään hakemaan turvapaikkaa Euroopasta, jolloin matkaan lähtevät yleensä hyväkuntoiset miehet. Turvapaikanhakijoita, jotka tulevat omatoimisesti Euroopan unionin alueelle hakemaan turvapaikkaa, tulee kohdella kaikissa jäsenmaissa samalla tavalla, jotta erilaiset käytänteet eivät ohjaa tulijoita vain tiettyihin maihin. Keskeistä on oleskelulupa- ja turvapaikkahakemusten ripeä käsittely, kotouttamistoiminpiteiden (mm. kielikoulutus) riittävä resursointi ja toimenpiteiden piiriin pääseminen välittömästi. Maahanmuuton lisääntyessä on pidettävä huolta, ettei Suomeen muodostu kaksi työmarkkinoita, vaan kaikki tekevät töitä samoilla ehdoilla. Maahanmuuttajillakin on oikeus oppia omaa kieltänsä ja ylläpitää omaa kulttuuriaan, mutta sen harjoittaminen ei saa olla ristiriidassa fyysisen koskemattomuuden, uskonnonvapauden ja demokratiakäsityksemme kanssa.


Nato

En kannata Suomen Nato-jäsenyyttä. Mielestäni Suomen tulee pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana maana.


Oppivelvollisuus

Kannatan oppivelvollisuuden pidentämistä kattamaan toisen asteen tutkinnon.


Pormestarimalli

Kannatan pormestarimallin käyttöönottoa Turussa. Tällöin kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät yhdistettäisiin yhdelle ihmiselle, joka valitaan kunnallisvaalien tuloksen perusteella neljäksi vuodeksi kerrallaan. Olen kirjoittanut aiheesta myös mielipidekirjoituksen ja pitänyt valtuustossa puheenvuoron.


Q


Rasismi

Vastustan kaikenlaista rasismia, vihapuhetta ja syrjintää. Vihapuhe on ensimmäinen askel kohti vihatekoa ja sen takia vihapuheen kitkemiseksi täytyy olla kunnollisia keinoja.


Solidaarisuus

Solidaarisuus eli yhteisvastuu on minulle tärkeä arvo. Uskon siihen, että yhteiskunnan paras mittari on se, kuinka hyvin se huolehtii heikoimmista.


Tasa-arvo

Minulle tärkein arvo. Suomessa on edelleen paljon epätasa-arvoistavia asenteita ja rakenteita, jotka liittyvät muun muassa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen. Vanhemmuus ja vanhemmuuden kustannukset täytyy saada jaettua nykyistä tasaisemmin. Sukupuolten väliset palkkakuilut ja lasikatot eivät ole asioita, jotka voidaan sivuuttaa kommentilla ”naisten aloista” tai sillä, että naiset nyt eivät vain hakeudu johtajiksi. Seksuaalinen suuntautuminen ei saisi koskaan vaikuttaa esimerkiksi etenemismahdollisuuksiin työuralla. Normatiivinen maskuliinisuus ja heteronormatiivisuus ovat molemmat asioita, jotka täytyy kyseenalaistaa. Olen kirjoittanut muun muassa naisten asemasta politiikassa, päivähoitomaksujen korotusten vaikutuksista sekä tasa-arvopuheesta sosiaalisessa mediassa.


Ulkopolitiikka

Kannatan rauhantahtoista ja aktiivista ulkopolitiikkaa, jonka peruslähtökohtia ovat jäsenyys Euroopan unionissa sekä uskottava oma puolustus. Suomen täytyy lisäksi huolehtia itse omista naapuruussuhteistaan, eikä nojautua ainoastaan EU:n yhteisiin linjauksiin. Toimivat kahdenväliset suhteet ja diplomatia edesauttavat rauhan säilymistä kotimaassamme.


Verotus

Hyvinvointivaltiomme perustuu oikeudenmukaiseen verotukseen, jossa veroja maksetaan maksukyvyn mukaan. Progressio eli veroprosentin asteittainen nousu kasvavien tulojen myötä tulee säilyttää. Veronmaksu tuntuu oikeudenmukaiselta silloin, kun maksetuille veroille saadaan vastinetta. Verorahoin kustannetut palvelut on tarkoitettu myös keskiluokalle ja hyvätuloisille. Pääoman kasautuminen yhä harvemmille on yksi aikamme suurimmista haasteista. Siksi myös pääomatulot tulee saattaa progressiivisen verotuksen piiriin. Rikkain prosentti omistaa jo yli puolet maailman varallisuudesta ja trendi tulee jatkumaan. Työn verotuksesta tulee siirtyä vahvemmin suurten omaisuuksien, perintöjen ja kiinteistöjen verotukseen. Olen pohtinut sosialidemokratiaa ja verotusta kirjoituksessani SDP – kateellisten puolue?


X


Yle

Yleisradio edistää tasa-arvoa ja lisää yleissivistystä. Ylen asemaa ei tule heikentää. Se tuottaa radio- ja tv-ohjelmia niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, tarjoten suomalaisille monipuolisesti tietoa ja mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Yle tuottaa palveluja paitsi suomeksi ja ruotsiksi, myös saamen, romanin ja viittomakielellä.


Z


Åbo

Rakas kotikaupunkini, josta en luopuisi mistään hinnasta.


Äänioikeus

Ihmisoikeus, jota toivon jokaisen käyttävän. Olen kirjoittanut blogiini vaaleista ja ehdokkaana olemisesta otsikolla Jokainen vaaleissa ehdolle asettuva on pirun rohkea.


Öljy

Fossiilisista polttoaineista tulee luopua. Liikenteessä fossiiliseen öljyyn pohjautuvat polttoaineet tulee korvata biopohjaisilla tai päästöttömillä polttoaineilla. Katso myös kohdat C – Cleantech, I – Ilmastonmuutos ja K – Kestävä kehitys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.